Omsorgsbyggskolen - for bedre bygg

Vårt eget kompetanseprogram sikrer at alle våre ansatte har den kompetansen og støtten de trenger for å lykkes. Alle ansatte og innleide ressurser som jobber i og opp mot våre prosjekter vil være en del av kompetansehevingen innen prosjektarbeid, prosjektstyring og -ledelse.

Vi vil også stille krav til at våre entreprenører og leverandører har den nødvendige kompetansen innen prosjektledelse og -styring, og vår nye, egne prosjektpraksis i Omsorgsbygg. Dette skal samlet sett sikre at vi alle bidrar til vellykkede prosjekter i et evighetsperspektiv.

Målgrupper

 • Prosjekteiere og medlemmer i styringsgrupper
 • Prosjektledere og sentrale prosjektstyringsressurser
 • Prosjektdeltakere
 • Innleide prosjektledere og prosjektstyringspersonell

Logg inn e-læring

<div class="embedboks" id="embedloginbox"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><form name="login" method="post" action="https://mymetier.net/learningportal/login.aspx"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="action" value="1200"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="srcreq" value="1001"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="hidden" name="site" value="mymetier" id="site" ><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="form-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="text" name="username" id="username" class="form-control" placeholder="Brukernavn"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="form-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="password" name="password" id="password" class="form-control" placeholder="Passord"><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="form-group"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><input type="submit" class="button" value="Logg inn" /><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></form><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></div>
Prosjektarbeid – beste praksis i Omsorgsbygg

Prosjektarbeid – beste praksis i Omsorgsbygg

Prosjektledelse er en målrettet ledelses- og organisasjonsform som utnytter kompetanse og ressurser på tvers av organisasjonen. For å fungere effektivt kreves det at alle som er involvert har tilstrekkelig kunnskap om faget, og at kunnskap og begrepsapparat har en felles forankring.

Dette kurset gir en forståelse for helheten i prosjektfaget på en effektiv og motiverende måte, samt gjeldende regler for prosjektgjennomføring i Omsorgsbygg. Deltakere som er nye i prosjektfaget vil raskt komme opp på et nivå hvor de kan bidra som kvalifiserte prosjektressurser med faglig trygghet. Erfarne prosjektledere vil få en bekreftelse på og oppdatering av sin kunnskap, med nye knagger å henge sine erfaringer på.

Læringsmål og nytteverdi

 • Sikre enhetlig og tilstrekkelig grunnkompetanse hos alle ansatte om beste praksis i prosjektarbeid og prosjektledelse som fag
 • Sikre at alle ansatte forstår hva som kreves for å lykkes med Omsorgsbyggs prosjekter og deres rolle i dette
 • Styrke prosjektkulturen i Omsorgsbygg

Målgruppe

 • Alle ansatte i Omsorgsbygg

Innhold

 • Prosjekter og terminologi
 • Prosjektets faser, prosesser og beslutningsmilepæler
 • Kunde- og leverandørperspektiv
 • Organisering, roller og ansvar, samspill med linjeorganisasjonen
 • Eierstyring av prosjekter
 • Effektmål og resultatmål
 • Aktiviteter ved oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
 • Usikkerhetsstyring, endringshåndtering og kontraktsstyring
 • Kvalitet i prosjektarbeid
 • Kommunikasjon og samarbeid
 • Realisering av gevinster

Gjennomføring

E-læring med 1 dag workshop

 

Eksamen 5 studiepoeng

Eksamen 5 studiepoeng

Gjennom et samarbeid mellom Metier Academy og SKEMA Business School i Frankrike, er kursmodulene våre godkjent for studiepoeng. Programmet gir mulighet for totalt 30 studiepoeng (tilsvarer 10 vekttall). Deltakere som ønsker det har mulighet til å oppnå 5 studiepoeng ved å avlegge eksamen. Etter avsluttet sensur vil du få tilsendt karakterutskrift fra SKEMA Business School.

Du melder deg opp til eksamen på samme måte som du melder deg på til kurs.

Kriterier

Følgende modul inngår i pensum:
• Prosjektarbeid - beste praksis i Omsorgsbygg

Gjennomføring

Eksamen er nettbasert og består av 50 multiple choice spørsmål som skal besvares på 50 minutter. Når du har meldt deg opp til eksamen, vil du få tilsendt praktisk informasjon på mail.

Etter avsluttet sensur, vil du få tilsendt karakterutskrift fra SKEMA Business School. Det vil ta 12-16 uker fra eksamensdato til sensur og karakterutskrift foreligger. Feriedager må trekkes fra.

Prosjektledelse med Omsorgsbyggmodellen

Prosjektledelse med Omsorgsbyggmodellen

En prosjektleder bør jobbe for å unngå problemer, ikke løse dem i etterkant. For mange prosjekter blir til «mens veien gås» og prosjektstyring blir ofte i praksis å rapportere hvordan det gikk. Konsekvensen er unødvendige overskridelser og mangelfulle leveranser. Omsorgsbygg har derfor etablert Omsorgsbyggmodellen, som er vår egen prosjektmodell og rammeverk for styring av prosjekter.

Dette kurset tar for seg gangen i et prosjekt, fase for fase av Omsorgsbyggmodellen, og tar opp helheten som prosjektet må ha forståelse for hvis det skal kunne levere resultater som forventet. Kurset er praktisk orientert, med fokus på hvordan prosjektledere og prosjektdeltakere skal jobbe for å sikre suksess i sin del av prosjektet.

Læringsmål og nytteverdi

 • Sikre kunnskap om Omsorgsbyggmodellen
 • Bidra til en effektiv implementering av Omsorgsbyggmodellen
 • Forstå hvordan et prosjekt skal ledes fra tidligfase til avslutning

Målgruppe

 • Alle ansatte i Omsorgsbygg som involveres i prosjekter
 • Leverandører og innleide som bidrar inn i Omsorgsbyggs prosjekter

Innhold

 • Omsorgsbyggmodellen og Omsorgsbyggs kvalitetssystem
 • Hvordan etablere et prosjekt?
 • Styring av prosjektledelseteam og prosjektteam
 • Planlegging av prosjekt, inkludert etablering av strategier og planer
 • Daglig ledelse av prosjektet
 • Administrative rutiner og prosesser
 • Kvalitetsledelse i prosjektet og prosjektavslutning
Ledelse og kommunikasjon i prosjekter

Ledelse og kommunikasjon i prosjekter

En dyktig leder delegerer og jobber gjennom sine medarbeidere, og kommuniserer godt med andre ledere. En forutsetning for å få til dette, er at alle har en forståelse for prosjektets mål og tar ansvar for sine oppgaver. Kurset gir innsikt i hvordan en åpen og målrettet kommunikasjonsform styrker en leders evne til å skape et motivert team og påvirke andre i riktig retning.

Gjennom en kombinasjon av teori og praktisk trening tilegnes kunnskap om hvordan skape større engasjement og motivasjon, samt hvordan du bedre skal løse vanskelige kommunikasjonssituasjoner på en hensiktsmessig og positiv måte. Det legges stor vekt på aktiv og praktisk trening knyttet til relevante situasjoner fra egen hverdag.

Dette kurset er spesielt tilpasset prosjektorganisasjoner.

Læringsmål og nytteverdi

 • Konkrete ledelsesmetoder og -verktøy for anvendelse i daglig teamarbeid
 • Praktisk trening og økt innsikt i hva som virker best i kommunikasjon og påvirkning av eksterne samarbeidspartnere, ledere, egne prosjektmedarbeidere og andre kollegaer
 • Kunnskap om hvordan man motiverer prosjektdeltakere, medarbeidere og seg selv

Målgruppe

 • Alle ansatte i Omsorgsbygg som involveres i prosjekter

Innhold

 • Kjennetegn ved en effektiv og motiverende leder
 • Hvordan vri et prosjektteam fra å være problemfokusert til å bli løsningsfokusert
 • Kjennetegn ved god kommunikasjon
 • Hvordan gi og motta konstruktiv kritikk
 • Hvordan fremme egne behov på en tydelig måte
 • Hvordan bli en bedre lytter
 • Hvordan motivere gjennom levende visjoner

Gjennomføring

E-læring med 2 dager workshop

Prosjekteierstyring og styringsgruppearbeid

Prosjekteierstyring og styringsgruppearbeid

God prosjekteierstyring er en nødvendig forutsetning for vellykkede prosjekter.

Prosjekteierstyring er betegnelsen for hvordan linjeledelsen i Omsorgsbygg utøver sin virksomhetsstyring og -ledelse i Omsorgsbyggs prosjekter. Gjennom å utøve prosjekteierstyring, skal ledelsen i Omsorgsbygg sørge for at Omsorgsbyggs prosjekter blir en suksess for Oslo kommune og Omsorgsbygg som byggherre.

Prosjekter i Omsorgsbygg gjennomføres som regel på tvers av organisasjonen. Dette medfører som oftest at flere linjelederes ansvar og myndighetsområder vil være involvert i prosjektet. Bruken av styringsgrupper gir linjeledere en arena for å kunne utøve sitt ansvar og myndighet i Omsorgsbyggs prosjekter.

Dette kurset gir en innføring i prosjekteierstyring , og hvordan prosjekteierstyring skal utøves i Omsorgsbygg.

Læringsmål og nytteverdi

 • Forstå hva som menes med prosjekteierstyring i Omsorgsbygg
 • Ha innsikt i de ulike rollene i prosjekteierstyringen i Omsorgsbygg, og tilhørende ansvar
 • Forstå sammenhengen og forskjellen mellom prosjektstyring og prosjekteierstyring
 • Ha kunnskap om hvordan man utøver prosjekteierstyring ved hjelp av Omsorgsbyggmodellen med tilhørende metoder og verktøy

Målgruppe

 • Styringsgruppemedlemmer, prosjektledere og sentrale prosjektdeltakere

Innhold

 • Hva er prosjekteierstyring?
 • Roller og ansvar for prosjekteier og styringsgruppe
 • Samhandlingen mellom prosjekteier, styringsgruppe og prosjekt
 • Samhandlingen mellom organisasjonen og prosjekteier
 • Evaluering av prosjekteierstyringen i organisasjonen
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektstrategier og prioritering og realisering av prosjektmål
 • Usikkerhetsstyring og fastsettelse/styring av reserver
 • Eierstyrt prosjektsikring

Gjennomføring

E-læring med 1 dag workshop

Klikk her for å lese vår personvernerklæring